Nefrologie is een specialisme dat zich bezighoudt met nieraandoeningen.

De nieren zorgen voor het verwijderen van afvalstoffen en van vocht uit het bloed. Bij nierfalen (nierinsufficiëntie) zijn de nieren niet meer voldoende in staat om afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. 

Ons Zorgpakket

  • Acute nierziekten

Acute nierziekten horen snel poliklinisch door een specialist in nierziekten, een nefroloog, beoordeeld te worden. Het kan gaan om acuut verlies van nierfunctie, het optreden van plotseling veel eiwit verlies door de nieren, of het ontstaan van een acute ontstekingsziekte in de nierfilters.

Het bezoek aan de poli acute nierziekte, in de praktijk

Vooraf wordt door de huisarts een portie urine onderzocht op cellen, eiwit en afvalstoffen.

De huisarts heeft vrijwel altijd zelf vooraf telefonisch overleg met dienstdoend nefroloog, zodat wij de urgentie al kennen voor wij u zien. U wordt altijd uiterlijk binnen 3 dagen door de nefroloog gezien. Bij urgente zaken en buiten kantooruren wordt u door ons eerst gezien op de Spoedeisende Hulp van het Flevoziekenhuis. De noodzakelijke onderzoeken worden vervolgens snel poliklinisch gepland of eventueel in klinische setting gedaan.

  • Chronisch nierziekten

Chronisch nierfalen (nierinsufficiëntie) kan het gevolg zijn van acuut nierfalen en vraagt soms om jarenlange begeleiding door de nefroloog.Oorzaken van nierziekten behandelen we zo goed mogelijk. Daarnaast proberen we met een behandeling de nierfunctie zo lang mogelijk te behouden. Bij verdere verslechtering van de nierfunctie ontstaat een fase die vooraf gaat aan een vorm van dialyse. Deze pre-dialyse vraagt om een multidisciplinaire aanpak en begeleiding. In deze fase gaat de voorbereiding starten tot een vorm van dialyse, waarbij de keus van de patiënt voorop staat. Zie hiervoor de button Dialyse en pre-dialyse rechts op de Home page van onze website.

Het bezoek aan de poli chronische nierziekte, in de praktijk

U wordt verwezen door uw huisarts naar de poli Nefrologie. U belt met de polikliniek Nefrologie (Almere: 036-8689230; Lelystad en omstreken 036-8687777). U krijgt dan een afspraak en uitleg over voorbereidend urine en bloedonderzoek, en eventueel echo nieren.

Voorbereidend onderzoek door ons vóór het eerste bezoek garandeert snelle evaluatie en in principe terug verwijzing naar uw huisarts, tenzij verdere behandeling noodzakelijk is.

Onze heel korte wachttijd is geheel onafhankelijk van de ernst van de aandoening.

U wordt gezien in het Dialysecentrum, omdat daar de polikliniek Nefrologie gevestigd is.

Overname behandeling van nefroloog elders.

Indien u verhuisd bent of om andere redenen bij ons onder controle wilt komen vanwege een reeds bekende nierziekte, is officiële verwijzing en overdracht van gegevens van uw specialist wenselijk, maar niet per se noodzakelijk. Toch zullen wij alle oude bekende informatie opvragen waarvoor uw schriftelijke toestemming noodzakelijk is. Desgewenst kunt u op het moment dat u voor het eerst naar de polikliniek komt de gegevens ook alvast meenemen.

U belt met de polikliniek Nefrologie (Almere: 036-8689230; Lelystad en omstreken 036-8687777). U krijgt dan een afspraak en uitleg over de voorbereidende urine en bloedonderzoek, en eventueel echo nieren.

Onze heel korte wachttijd is geheel onafhankelijk van de ernst van de aandoening.

U wordt gezien in het Dialysecentrum, omdat daar de polikliniek Nefrologie gevestigd is.

Voor de huisarts

Het is voor de patiënt met een nierziekte en dus voor de zorgzame huisarts van het allergrootste belang om te weten dat vlák bij er laagdrempelig nefrologische totaalzorg beschikbaar is. Allereerst gaat het er om dat de huisarts altijd direct terecht kan met vragen en verwijzingen t.a.v. nefrologische problemen. Vanzelfsprekend is hieraan verbonden, onze wens om tezamen met de huisarts in de eerste lijn adequate screening te verrichten. Indien nodig of bij twijfel zullen wij altijd op korte termijn kortdurend poliklinisch de patiënt kunnen (her) evalueren en streven zoveel mogelijk naar terug verwijzing naar de eerste lijn (rond 85% van de verwijzingen). Wij bieden alle aspecten van tertiaire zorg die relatie heeft met nefrologie en dialyse. Eerstelijns huisartsenzorg en tertiaire nefrologische zorg komen zo héél dicht bij elkaar, precies wat wij bedoelen !

Ons centrum voor polikliniek en dialyse in Lelystad biedt uitsluitend poliklinische zorg. Voor eventueel noodzakelijke klinische zorg worden deze patiënten te allen tijde verwezen naar het Flevoziekenhuis Almere, waar de zorg in feite door het zelfde team van verpleging en artsen wordt voortgezet.

Kortom: Dit hele pakket onderstreept de compleetheid van ons zorgaanbod, én de continuïteit in zorg die zo bijzonder essentieel is om het begrip "volwaardige ketenzorg" recht te doen.