Almere en Lelystad: de ontwikkelingen van 2006 tot 2014

Sinds februari 2006 beschikt het Flevoziekenhuis over een Dialysecentrum en poliklinieken Nefrologie. Hier zijn 20 dialysestations operationeel. De dringende noodzaak voor deze ontwikkeling bleek wel uit het succes. Vanaf april 2010 bestaat na de opening van een tweede lokatie van het dialyse & nefrologisch centrum Flevoziekenhuis, een volwaardig centrum dat gesitueerd is in een vleugel van de MC groep Zuiderzee Ziekenhuis te Lelystad. Hiermee komen wij tegemoet aan de wens van patiënten om de nefrologische zorg dichterbij hun woonomgeving te kunnen krijgen. Hier zijn 10 dialysestations operationeel.

Samenwerking met de huisartsen

Het is voor de patiënt met een nierziekte en dus voor de zorgzame huisarts van het allergrootste belang om te weten dat vlák bij er laagdrempelig nefrologische totaalzorg beschikbaar is. Allereerst gaat het er om dat de huisarts altijd direct terecht kan met vragen en verwijzingen t.a.v. nefrologische problemen. Vanzelfsprekend is hieraan verbonden, onze wens om tezamen met de huisarts in de eerste lijn adequate screening te verrichten. Indien nodig of bij twijfel zullen wij altijd op korte termijn kortdurend poliklinisch de patiënt kunnen (her)evalueren en streven zoveel mogelijk naar terug verwijzing naar de eerste lijn (rond 85% van de verwijzingen). Wij bieden alle aspecten van tertiaire zorg die relatie heeft met nefrologie en dialyse. Eerstelijns huisartsenzorg en tertiaire nefrologische zorg komen zo héél dicht bij elkaar, precies wat wij bedoelen !

Er zijn geen wachttijden voor eerste polikliniek bezoek.

Certificering is borging van top kwaliteit

Wij, dialysecentrum Flevoziekenhuis (met locaties in Almere en Lelystad) zijn sinds 2008 gecertificeerd en begin februari 2014 weer volledig gehercertificeerd volgens de laatste HKZ normen. (zie ook :www.nefrovisie.nl/xcms/text/id/146815).  Zonder in te gaan op de specifieke verschillen met de andere dialysecentra in uw regio, gaan wij graag de uitdaging aan om u als patiënt en huisarts te laten beoordelen wáár de totale kwalitatief hoogwaardige zorg voor uw nefrologische patiënt het best gewaarborgd is! Wij zijn het onder elkaar en als zorgverleners eens dat dít in beginsel leidend moet zijn voor patiënten met nierziekten.

Ons zorg pakket

1. Acute nierziekten. Acute nierziekten horen bij snel poliklinisch door een specialist in nierziekten, een nefroloog, beoordeeld te worden. Het kan gaan om acuut verlies van nierfunctie, het optreden van plotseling veel eiwit verlies door de nieren, of het ontstaan van een acute ontstekingsziekte in de nierfilters.

2. Chronisch nierziekten. Chronisch nierfalen (nierinsufficiëntie) vraagt om soms om jarenlange begeleiding door de nefroloog. Bij verdere verslechtering van de nierfunctie ontstaat een fase die vooraf gaat aan een vorm van dialyse. Deze pre-dialyse vraagt om een multidisciplinaire aanpak en begeleiding. In deze fase gaat de voorbereiding starten tot een vorm van dialyse, waarbij de keus van de patiënt voorop staat.

3. Dialyse. De keus kan vallen op bloeddialyse (hemodialyse) of buikdialyse (peritoneale dialyse). Deze totaal verschillende vormen hebben ieder z’n voordelen en nadelen. De pre-dialyse fase is dus belangrijk om de tijd te nemen om alle argumenten met elkaar te kunnen bespreken.

4. Thuishemodialyse (NIEUW). Ingaande het najaar 2014 zal ons centrum in de pre-dialyse fase bij iedere patiënt intensieve voorlichting gaan geven over de mogelijkheden van thuis hemodialyse. Deze vorm van thuisbehandeling kan naar het idee van ons team (nefrologen, dialyseverpleegkundigenen verpleegkundig specialist) bij verreweg de meeste patiënten veilig worden aangeboden en uitgevoerd. Het betreft weer een grote stap om de noodzakelijke dialysezorg zoveel mogelijk naar de patiënt toe te brengen, waarbij de patient maximaal z’n vrijheid behoudt.

5. Transplantatie voorbereiding. Bij iedere patiënt in de pre-dialyase fase worden uitgebreid de mogelijkheden besproken voor eventuele niertransplantatie. Het doel van het centrum is namelijk om zoveel mogelijk patiënten een niertransplantatie te kunnen aanbieden. Transplantatie nazorg. De niertransplantaties worden meestal in het AMC Amsterdam uitgevoerd. Een half tot een jaar na transplantatie worden patiënten weer naar de eigen nefroloog in ons centrum terug verwezen voor verdere nazorg.

6. Intensive Care en Hartbewaking. Indien het nodig is om een dialyse behandeling uit te voeren op de Intensive Care of de Hartbewaking van het Flevoziekenhuis, gebeurt dat te allen tijde, wanneer nodig en door hetzelfde team als anders de dialysebehandeling doet.

7. Nierstenen Polikliniek. Zie hiervoor de aparte button rechts op de Home page van onze website.  

Ons centrum voor polikliniek en dialyse in Lelystad biedt uitsluitend poliklinische zorg. Voor eventueel noodzakelijke klinische zorg worden deze patiënten te allen tijde verwezen naar het Flevoziekenhuis Almere, waar de zorg in feite door het zelfde team van verpleging en artsen wordt voortgezet.

Kortom: Dit hele pakket onderstreept de compleetheid van ons zorgaanbod, én de continuïteit in zorg die zo bijzonder essentieel is om het begrip "volwaardige ketenzorg" recht te doen.

Vaattoegang

Wekelijks vindt multidisciplinair Vaattoegang overleg plaats met onze vaatchirurgen, nefrologen, interventieradiologen, vaatlaboranten en dialyseverpleegkundigen. Door deze team aanpak kan zorg op maat gegeven worden, welke rekening houdt met zowel de medisch inhoudelijke kanten als ook met de persoonlijke levenswijze van de patiënt.

Opleiding voor huisartsen

Wij zijn als enige nefrologen intensief betrokken bij de Huisartsen opleidingen in het VUMC en AMC te Amsterdam, en in de regio Utrecht. Dit betreft structureel HAIO onderwijs.én reguliere bijscholingen. Een goede basale kennis van de nefrologie is voor huisartsen van het grootste belang.

Immunologie: een nieuwe vakgroep met een brede aanpak

De vakgroep Nefrologie is in 2009 de initiator geweest voor de oprichting en inrichting van de vakgroep Immunologie, waarin naast nefrologen, ook dermatologen, reumatologen en gespecialiseerde internisten aan deel nemen. In dit verband worden alle complexere immunologische ziekten en patiënten uitgebreid besproken en wordt een beleid bepaald. Dus ook voor de Immunologie is de expertise en het draagvlak binnen het Flevoziekenhuis zo groot, dat verwijzing naar elders buiten de polder overbodig geworden is.

Bereikbaarheid

Wij garanderen continue bereikbaarheid (7 dagen, 24 uur) van één van onze eigen nefrologen, zodat te allen tijde de maximale zorg geboden wordt. Deze totale zorg wordt geboden door een medisch team bestaande uit 3 nefrologen en een verpleegkundig specialist, Dr. de Blok, Dr. Sekkat, Dr. Boonstra en Mw. Kanis (VS), alsmede een hecht team van dialyseverpleegkundigen, diëtisten en maatschappelijk werkers. Ga naar bezoek en contact.